صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه18.204.227.117
               
نام طرح:
طرح جامع – تفصيلي شهر چورزق
عنوان نقشه:
كاربري اراضي پيشنهادي
مشاور:
شارمان
سال تصویب:
1397
نوع:
نقشه
نام استان:
زنجان
سال ابلاغ:
1398
شهرستان:
شهر:
چورزق
تعداد نقشه:
1
جنس:
Application/pdf
نمايش | تحويل

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: