پیمایش
نوع
مشاور
Skip Navigation Links.
نام طرح
Skip Navigation Links.
نام استان
Skip Navigation Links.
شهرستان
Skip Navigation Links.
ناحیه
Skip Navigation Links.
شهر
Skip Navigation Links.
سال تصویب
Skip Navigation Links.
سال ابلاغ


  جستجوی الفبایی
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
جستجوی عبارتنتایج   1  تا  10  از  25046  نتیجه  در  0.2070118  ثانيه،   
             

مرتب سازی بر اساس
1
be76ac43-8957-400c-b819-0007d898cec6

 
نام طرح :
طرح توسعه و عمران و حوزه نفوذ شهر بندر گناوه
عنوان نقشه :
کاربری اراضی پیشنهادی-57 [نقشه]
مشاور :
محمد رضا جودت وهمکاران
سال تصویب :
1368
نام استان :
بوشهر
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
2
0923f316-1dcb-4ea9-a87b-000845327841

 
نام طرح :
طرح تجدید نظر طرح جامع شهر کرمانشاه
عنوان نقشه :
سیاست ها و راهبردها [نقشه]
مشاور :
طرح و آمایش
سال تصویب :
1382
نام استان :
کرمانشاه
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
3
b3ef0567-3e4b-4361-a56b-0008cedc639f

 
نام طرح :
طرح جامع شهر بروجرد
عنوان نقشه :
11 [نقشه]
مشاور :
سردار افخمی و همکاران
نام استان :
لرستان
شهرستان :
بروجرد
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
4
81efdfe4-7de2-43c5-9172-0009907e732e

 
نام طرح :
طرح توسعه و عمران و حوزه نفوذ شاهرود
عنوان نقشه :
شبکه مخابرات درون شهری و محل تلفنهای عمومی [نقشه]
مشاور :
پارت
سال تصویب :
1370
نام استان :
سمنان
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
5
52a06337-a806-424a-949b-000b44e339c9

 
نام طرح :
طرح توسعه و عمران ( جامع) شهر دیر
عنوان نقشه :
موقعیت تاسیسات و تجهیزات شهری
مشاور :
طرح محیط پایدار
سال تصویب :
1391
نام استان :
بوشهر
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
6
2eb762c8-3cfb-4920-9220-000fed5180cf

 
نام طرح :
طرح توسعه و عمران و حوزه نفوذ شهر بیجار
عنوان نقشه :
وضع کمی و کیفی شبکه ارتباطات شهر -26 [نقشه]
مشاور :
سراوند
سال ابلاغ :
1369
سال تصویب :
1370
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
7
9c22398c-b968-4f00-b629-001099c73211

 
نام طرح :
طرح جامع شهر فريدونكنار
عنوان نقشه :
كاربري اراضي - محله 12
مشاور :
نقش پيراوش
سال ابلاغ :
1396
سال تصویب :
1395
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
8
8ab40c03-112d-4aa1-968b-00126b76d5f0

 
نام طرح :
طرح جامع شهر نجف شهر
عنوان نقشه :
شيب و عرض معابر موجود
مشاور :
فرا دیزین معاصر
سال ابلاغ :
1395
سال تصویب :
1394
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
9
f2569f57-fc32-4b7a-8a0c-00159f05c453

 
نام طرح :
طرح توسعه و عمران ( جامع) شهرستانهای تنکابن و رامسر
عنوان نقشه :
قابلیت اراضی [نقشه]
مشاور :
نقش و محیط
سال ابلاغ :
1383
سال تصویب :
1385
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
10
889aca85-d965-45b0-865b-001862a1fe8f

 
نام طرح :
طرح توسعه و عمران جامع و تفصیلی شهر ایذه
عنوان نقشه :
شبکه توزیع تلفن1 [نقشه]
مشاور :
آبان
سال ابلاغ :
1374
سال تصویب :
1376
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
نتایج   1  تا  10  از  25046  نتیجه  در  0.2070118  ثانيه