• راهنماي آموزشي

نوع مدرک
محدوده
 
listView
GridView
'جلد 1 - بررسی و شناخت شهر [گزارش] / ارومیه'
'مرحله 1 [گزارش] / طبس'
'مرحله 2 [گزارش] / یزد'
'مرحله اول - جلد1 -شناخت وضع موجد [گزارش] / شهرکرد'
'برداشت وضع موجود _ مرحله 1 [گزارش] / بابل'
listView
GridView
'محدوده حوزه نفوذ مستقیم شهر'
'محدوده مجموعه (طرح فرادست )'
'برهم نهی محدوده های حوزه نفوذ'
'مدل جاذبه در روستاهای محدوده فراگیر'
'تحلیل جریان در روستاهای محدوده فراگیر'