• راهنماي آموزشي

نوع مدرک
محدوده
 
listView
GridView
'جلد 1 - بررسی و شناخت شهر [گزارش] / ارومیه'
'مرحله 1 [گزارش] / طبس'
'مرحله 2 [گزارش] / یزد'
'مرحله اول - جلد1 -شناخت وضع موجد [گزارش] / شهرکرد'
'برداشت وضع موجود _ مرحله 1 [گزارش] / بابل'
listView
GridView
'ويژگي هاي كالبدي'
'موقعيت توده هاي ساختماني در وضع موجود'
'موقعيت مراكز حساس و آسيب پذير'
'موقعيت آبادي هاي حوزه نفوذ شهر'
'موقعيت شهر در سلسله مراتب تقسيمات سياسي'