• راهنماي آموزشي

نوع مدرک
محدوده
 
listView
GridView
'جلد 1 - بررسی و شناخت شهر [گزارش] / ارومیه'
'مرحله 1 [گزارش] / طبس'
'مرحله 2 [گزارش] / یزد'
'مرحله اول - جلد1 -شناخت وضع موجد [گزارش] / شهرکرد'
'برداشت وضع موجود _ مرحله 1 [گزارش] / بابل'
listView
GridView
'الگوي اول توسعه'
'گزارش خصوصيات كالبدي'
'ضوابط و مقررات احمدآباد'
'تعيين و بررسي حوزه نفوذ و نقش شهر و بررسي و شناخت شهر و استنتاجات حاصل از آن'
'ارائه پيشنهادات'